Choď na obsah Choď na menu
 


Odborná literatúra podľa druhov zdravotného znevýhodnenia

 

Obrázok

 

Sluchové znevýhodnenie:

Antušeková, A.: Preventívna logopedická starostlivosť v predškolských zariadeniach. SPN Bratislava, 1989.

Dvončová, J. - Nádvorníková, V.: Diagnostika a odstraňovanie dyslálie ( foneticko-logopedický aspekt ). SPN Bratislava, 1983.

Jakubíková, J. - Klačanský, I.: Detská otorino/laryngológia. Osveta Martin, 1992.

Mašura, S.: OTO-RINO-LARYNGOLÓGIA. FF UK Bratislava, 1970.

Mašura, S.: Pedagogická audiológia. UK Bratislava, 1983.

Mašura, S.: Úvod do audiológie a audiometrie. FF UK Bratislava, 1972.

Mikla, A. a kol.: Orálna reč a vzdelávanie nepočujúcich. SPN Bratislava, 1989.

Uherík, A.: Hluchota reč poznanie. Osveta Martin, 1990.

 

Zrakové znevýhodnenie:

Corn, L. A., Martiner, I.: Máte v triede zrakovo postihnuté dieťa. UNSČR, Praha 1993.

Čajka, K.: Tyflopédia I. , UK Bratislava, 1986.

Flenerová, H.: Kapitoly z tyflopédie, I. díl., UK Praha 1982.

Németh, O.: Slabozrakosť ako pedagogický problém. Sapientia Bratislava 1999 - kniha rieši problematiku výchovy a vzdelávania slabozrakého dieťaťa - umožňuje lepšie spoznať reálne možnosti školskej práce dieťaťa

Veselý, Ľ.: Choroby oka, Osveta Bratislava 1980.

 

Telesné znevýhodnenie:

Bartko, D.: Neurológia. 2. vyd. Martin, Osveta 1985.

Janda, V. - Kraus, J.: Neurológia pre rehabilitačných pracovníkov

Kábele, F.: Rozvíjení hybnosti a řeči detí s DMO , Praha SPN 1988.

Kraus, J. a kol.: Dětská mozková obrna, Grada Publishing 2005 - poskytuje obraz o postihnutí v jednotlivých vekových skupinách a sleduje jeho zmeny od prvých príznakov až po pokročilé prejavy v dospelosti

Jankovský, J.: Ucelená rehabilitace detí , Triton 2001. - jej význam spočíva hlavne v popise veľmi intenzívneho, praxou overeného systému v ktorom je špeciálna pedagogika ucelenej rehabilitácie s cieľom integrovať postihnuté deti do systému bežných škôl a do života

Strassmeier, W.: 260 cvičení pro deti raného veku, Portál 1996. - obsahuje námety, metodické rady, cvičenia a podnety pre celú škálu činností, ktoré je možné s deťmi vykonávať a to nielen s deťmi postihnutými

Trash, A.: Hydroterapia, Advent Orion 1995. - v publikácii autorka podrobne rozoberá možnosti využívania tepla a chladu a rôzne formy aplikácie vody na telo - uvádza jednotlivé druhy ochorenia a ich domáce ličenie

Trojan, S.- Druga, R.- Pfeiffer, J.- Votava, J.: Fyziológie a léčebná rehabilitace motoriky človeka, Avicenum 2001. - táto kniha podáva stručný prehľad o vývoji modernej rehabilitácie

Vojta, V. - Annegret Peters.: Vojtúv princíp, Praha 1994

 

Mentálne postihnutie:

Bajo, I. - Vašek, Š. : Pedagogika mentálne postihnutých. Bratislava : 1994.

Jakabčic, I.: Patopsychológia mentálne postihnutých, druhé vydanie Iris Majzlanová, K.: Rozumová výchova mentálne postihnutých detí predškolského veku, Bratislava 1996. - publikácia je určená pre pracovníkov v oblasti mentálne postihnutých detí, pre prípravu študentov príslušných študijných odborov a všetkým tým, ktorí sa s deťmi tejto kategórie zaoberajú

Švarcová, I. - Mentálna retardace, Praha portál 2000. - autorka zhrňuje základné informácie o mentálnom postihnutí a predstavuje nové trendy v oblasti starostlivosti a vzdelávania - kniha je určená špeciálnym pedagógom ,psychológom , rodičom detí s mentálnym postihnutím

Marková, Z. - Středová, L.: Mentálne postižené dítě v rodine , SPN Praha 1987. - knižka je vychovávateľskou príručkou pre rodičov mentálne postihnutých detí - tažiskom knihy je vo výchovnej práci s dieťaťom

 

Narušená komunikačná schopnosť:

Antušeková, A.: Preventívna logopedická starostlivosť. Bratislava, SPN, 1995.

Lechta,V. a kol.: Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. Osveta , Martin 1995. - predmetom tejto publikácie je skúmanie otázok súvisiacich s identifikovaním NKS u človeka a s určovaním príčin, druhu, stupňa, patogenézy a následkov tohto narušenia

Lechta, V.: Symptomatické poruchy reči u detí. Praha, Portál 2002. - autor vo svojej publikácii prehľadne ukazuje , aké druhy porúch reči sa u jednotlivých skupín postihnutia vyskytujú a ako ich napravovať - kniha nieje určená iba logopédom, ale aj špeciálnym pedagógom a psychológom, ktorí pracujú s mentálne, sluchovo, zrakovo či telesne postihnutými.

Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Jinočany 1995.

Mikulajová, M. - Rafajdusová, I.: Vývinová dysfázia. Špecifický narušený vývin reči. Bratislava 1993.

Pokorná, V.: Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Portál, Praha. - kniha ponúka ucelený pohľad na špecifické poruchy učenia z teoretického hľadiska, zdôrazňuje systémový prístup k problematike špecifických porúch učenia - zoznamuje s praktickými zásadami a technikami pre diagnostiku a reedukáciu porúch učenia

Selikowitz, M. : Dyslexie a jiné poruchy učení. Grada Publishing, Praha, 2000. - popisuje prečo niektoré inteligentné detí majú problémy s učením, dôraz je kladený na presnú a jednoduchú diagnózu, konvenčné spôsoby ako pomôcť deťom získať vedomosti a zlepšiť sebaúctu

Šindelarová, B.: Předcházíme poruchám učení. Soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Portál, Praha 1996. - kniha so súborom diagnostických pracovných listov sa zaoberá diagnostikou a následnou reedukáciou čiastkových nedostatkov u detí predškolského a školského veku

Serfontein, G.: Potíže dětí s učením a chováním, Portal Praha 1999. - kniha umožňuje rodičom učiteľom lekárom nahliadnuť do sveta detí zo špecifickými poruchami učenia a správania a okrem pochopenie príznakov poskytuje aj metódy a opatrenia znižujúce negatívny vplyv týchto porúch

Tarkowski, Z.: Ranná detská zajakavosť, Bratislava 1994. - publikácia prináša zaujímavú expozíciu zajakavosti, popri logopedickom uplatňuje aj hľadisko jazykovedné, psychologické, sociálne a fyziologické

Zelinková, O.: Poruchy učení. Dyslexie , dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Portál, Praha 2003. - kniha ponúka komplexný pohľad na prax a teóriu špecifických porúch učenia - pojednáva o príčinách a prejavoch porúch učenia, terminológii, diagnostike a reedukácii jednotlivých typov porúch

O Dell, N.E. - Cook, P. A.: Neposedné dítě - Jak pomoci hyperaktívním dětem, Grada Publishing 2000. - kniha popisuje nový prístup, ktorý sa zameriava na zistenie nie vždy viditeľných príčin tohto správania

Ďalšie:

Caiatiová, M.- Delačová, S.- Mullerová, A: Volná hra, Praha Portál 1995. - kniha môže pomôcť všetkým kto pracuje s deťmi predškolského a ranného školského veku - poskytuje skúsenosti a námety na hry

Claycombová, P.: Školka plná zábavy Praha, Portál 1996. - táto kniha poskytuje veľké množstvo námetov k tvorivému rozvíjaniu zručností - jemnej a hrubej motoriky, zmyslového vnímania, orientácia v priestore, výtvarných ručných zručností, predstavivosti a pamäti

Düsseldorferová, E. : Veľká kniha pre malých majstrov, Ikar 2000. - táto kniha prináša nádherné nápady na rôzne majstrovanie počas celého roka - rozvíja manuálne zručnosti detí a cibrí ich estetické cítenie

Donáth V., Kuchar M., Sýkora P. : Epilepsia. SPN Bratislava 2000. - praktická príručka diagnostiky a liečby epilepsie

Glenn Doman.: Jak pečovat o vaše postižené dítě, Votobia 1994. Habšudová, M.: Špeciálne pomôcky, ASSA 2001. - táto publikácia usporiadala do základného systému špeciálne pomôcky, ktoré delí na kompenzačné pomôcky, rehabilitačné, ortopedické pomôcky, umožňujúce výchovno-vzdelávaciu činnosť

Hermová , S. : Psychomotorické hry. Praha, Portál 1994. - obsahuje 92 hier zameraných na motorický rozvoj detí v materskej škole, prehľad motorického vývoja dieťaťa až do predškolského veku

Kerrová, S.: Dítě se špeciálními potrebami, Portal ,Praha 1997. - autorka poskytuje užitočné informácie a rady všetkým kto sa stará o deti so špeciálnymi potrebami, či sa jedná o dyslektikov alebo o deti s alergiami, s vadami reči, so zrakovým a sluchovým alebo telesným postihnutím

Klein, F. - Meinertz, F.- Kausen, R.: Liečebná pedagogika, Sapientia Bratislava 2001. - ide o úvodnú učebnicu liečebnej pedagogiky a jej príbuzných disciplín, ktorá sa zaoberá integráciou postihnutých osôb až po ich normalizáciu, využívajúc najnovšie poznatky liečebnej pedagogiky, legislatívy i etiky

Kohlová, M.: 200 výtvarných činností, Portál 1996. - námety pre tvorivosť detí od troch rokov - práca s materiálom ktorý je po ruke

Looseová, A.C. - Piekertová, N. Dienerová, G.: Grafomotorika pre deti predškolského veku. Portál, Praha 2001. - kniha je určená pre deti 4-8 ročné, zameriava sa na základe zhrnutia výsledkov vývojovej psychológie rozvojom grafomotoriky, je metodickou príručkou k rozvoju grafomotoriky

Novosad, L.: Základy speciálního poradenství, Portál 2000. - táto kniha popisuje východiská a metódy práce pri začleňovaní ľudí znevýhodnených, zdravotne postihnutých do spoločnosti

Pausewangová, E.: 130 didaktickych her, Praha 1991 - kniha obsahuje hry na rozvoj reči , hrubej a jemnej motoriky a hry z umeleckej a poznávacej oblasti

Pausewangová, E.: 100 her k rozvoji tvořivosti v predškolním mladším školním věku, Praha portál 1992 - prináša hry ktoré zábavnou a veselou formou pomáhajú deťom rozvíjať ich znalosti a schopnosti

Pausewangová, E.: 150 her k utváření osobnosti, Praha portál 1993 - kniha obsahuje hry na rozvoj reči , hrubej a jemnej motoriky a hry z umeleckej a poznávacej oblasti.

Pogády,J. - Nociar,A. - Mečíř, J. - Janotová, D.: Detská kresba v diagnostike a liečbe, SAP Baratislava 1993 - upozorňuje na možnosť využitia detskej kresby pri určovaní úrovne psychického rozvoja dieťaťa a ukázať ju ako prejav indikujúci možnosť organického poškodenia dieťaťa

Svetlíková,I. - Fulopová, E., Alberty, L.: Kniha hier, Educatio 1998 - príručka obsahuje základné typy hier pre jednotlivé oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa - každá hra je popísaná a charakterizovaná zo základných hľadísk: cieľa, veku, počtu hráčov

Zelina, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa, Bratislava 1996. - táto kniha je analýzou postupov a metód ako rozvíjať osobnosť, ako ju meniť a ako ju robiť lepšou a dokonalejšou