Choď na obsah Choď na menu
 


Školský špeciálny pedagóg

Dieťa, na ktorého natiahnuté ruky sa často odpovedá odmietnutím môže navždy stratiť schopnosť prejaviť svoju nežnosť a lásku“

Stefan Garzyňski

 

Obrázok

V našej základnej škole sa snažíme  podať pomocnú ruku žiakom, ktorým bola odborníkmi diagnostikovaná špecifická porucha učenia, porucha správania, porucha pozornosti a aktivity, ktorí majú telesné alebo zmyslové postihnutie, žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou a žiakom     s mentálnym postihnutím. Na základe odporúčania poradenského zariadenia sa žiaci s vyššie uvedenými znevýhodneniami môžu vzdelávať formou školskej integrácie – začlenenia.

Čo znamená začlenenie – integrácia ?

Znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného (hendikepovaného) žiaka do bežnej základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálno-pedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie. Rozhodnutie o prijatí žiaka, ako začleneného do základnej školy, vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a písomného vyjadrenia poradenského zariadenia. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci. Úlohou triednych učiteľov a špeciálneho pedagóga je vypracovať pre deti Individuálny výchovno-vzdelávací program a podľa potreby aj Úpravu časových osnov (Individuálny vzdelávací plán). Hodnotenie integrovaných žiakov je v súlade s Metodickými pokynmi, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR.

Forma školského začlenenia -  individuálna integrácia, je spôsob výučby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú zaraďovaní do tried s ostatnými žiakmi triedy, ale sú vzdelávaní podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, pričom učebné osnovy a výchovné postupy sú prispôsobené ich potrebám.

Úlohou školského špeciálneho pedagóga je:

  • podieľať sa na edukácii - výchove a vzdelávaní zdravotne znevýhodnených žiakov na ZŠ,
  • podieľať sa na vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov a na úprave učebných osnov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • uskutočňovať reedukácie (individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia) za účelom rozvíjania oslabených špecifických funkcií detí,
  • monitorovať psychický vývin zdravotne znevýhodnených žiakov a sociálne vzťahy v triede a podľa potreby v spolupráci s ostatnými členmi realizačného tímu (s učiteľmi, so školským psychológom, výchovným poradcom) uskutočňovať potrebné intervencie,
  • poskytnúť kompletný špeciálno-pedagogický servis žiakom so špeciálno -vzdelávacími potrebami a ich rodinám,
  • poskytnúť konzultácie, rady a informácie pedagógom, vychovávateľkám ŠKD a rodičom dieťaťa,
  • spolupracovať s poradenskými inštitúciami: Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v BJ, Centrom špeciálnopedagogického poradenstva v BJ, školským psychológom, výchovným poradcom a inými,
  • spolupráca so Súkromným centrom špeciálnopedagogického poradenstva, ktorého pracovníci poskytujú odbornú pomoc žiakom priamo v našej škole:
  •  - psychológovia: PhDr. K. Stašáková a PhDr. J. Džunda.                      

 

Kde nájdete pomoc:     

SCŠPP,  Bardejov, kontakt: http://www.scsppbj.sk/   tel./fax : 054/474 45 06, mobil: 0902 722 799, e-mail: http://ssppstasakova@centrum.sk

CPPPaP, Bardejov, Štefánikova 8, kontakt 054/472 49 28,  e-mail: http://centrum@cpppap-bardejov.sk, mobil: 0911 857 00

CŠPP pri Spojenej škole Pod Papierňou, kontakt 054/472 21 82

CŠPP, Košice, pri MŠ a ZŠ Opatovská 101, kontakt 055/678 54 59, 60            http://dckosice.webnode.sk/kontakt/