Choď na obsah Choď na menu
 


Obrázok Zoznam odbornej literatúry

Antušeková, A.: Preventívna logopedická starostlivosť v predškolských zariadeniach. SPN Bratislava, 1989.

Bartko, D.: Neurológia. 2 vyd. Martin, Osveta 1985.

Bajo, I. - Vašek, Š. : Pedagogika mentálne postihnutých. Bratislava , 1994.

Claycombová, P.: Školka plná zábavy Praha, Portál 1996.

Corn, L. A., Martiner, I.: Máte v triede zrakovo postihnuté dieťať UNSČR, Praha 1993.

Caiatiová, M.- Delačová, S.- Mullerová, A: Volná hra, Praha Portál 1995.

Čajka, K.: Tyflopédia I. , UK Bratislava, 1986.

Donáth V., Kuchar M., Sýkora P. : Epilepsia. SPN Bratislava 2000.

Dvončová, J. - Nádvorníková, V.: Diagnostika a odstraňovanie dyslálie ( foneticko-logopedický aspekt ). SPN Bratislava, 1983.

Düsseldorferová, E. : Veľká kniha pre malých majstrov, Ikar 2000.

Fisher, R.: Učíme deti myslet a učit se, Praha, portál 1997.

Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál 1997.

Gamlin, L.: Alergia od A po Z. Osvit ASTRON studio, spol. s r.o. , Praha. ( Copyright O 2003

Reader°s Digest Výber, organizačná zložka, Bratislava ). Glenn Doman.: Jak pečovat o vaše postižené dítě, Votobia 1994.

Habšudová, M.: Špeciálne pomôcky, ASSA 2001.

Hermová , S. : Psychomotorické hry. Praha, Portál 1994.

Illés, G. - Illés, S. - Jankovich, L. - Lányi, M.: Špeciálnopedagogická psychológia. SPN Bratislava, 1977.

Jakabčic, I.: Patopsychológia mentálne postihnutých, druhé vydanie Iris

Jakubíková, J. - Klačanský, I.: Detská otorino/laryngológia, Osveta Martin, 1992.

Janda, V. - Kraus, J.: Neurológia pre rehabilitačných pracovníkov Jankovský, J.: Ucelená rehabilitace detí , Triton 2001.

Kerrová, S.: Dítě se špeciálními potrebami, Portal ,Praha 1997.

Klein, F. - Meinertz, F.- Kausen, R.: Liečebná pedagogika, Sapientia Bratislava 2001.

Klindová, Ľ. - Rybárová, E. : Vývojová psychologie, SPN.

Kohlová, M.: 200 výtvarných činností, Portál 1996.

Kopasová , D. : Stimulačný program vývinu reči. Bratislava

Kraus, J. a kol.: Dětská mozková obrna, Grada Publishing 2005

Kutláková,D.: Logoedická prevence. Praha, Portál 1996.

Lechta, V. a kol.: Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti.Osveta Martin, 1995.

Lechta, V. - Matuška, O.: Rozvíjanie reči mentálne retardovaných detí raného a predškolského veku.Bratislava, Ivocenum 1995. 

Lechta, V.: Symptomatické poruchy reči u detí. Praha, Portál 2002.

Lechta, V. a kolektív : Terapia narušenej komunikačnej schopnosti. Bratislava, Efeta 2000.

Leonhardt, A.: Etika a špeciálna pedagogika - niekoľko príkladov z pedagogiky sluchovo postihnutých.

Flenerová, H.: Kapitoly z tyflopédie, I. díl., UK Praha 1982.

Looseová, A.C. - Piekertová, N. - Dienerová, G.: Grafomotorika pre deti predškolského veku. Portál, Praha 2001.

Majzlanová, K.: Poruchy správania u detí predškolského veku . Bratislava 1990.

Majzlanová, K.: Rozumová výchova mentálne postihnutých detí predškolského veku, Bratislava 1996.

Marková, Z. - Středová, L - Mentálne postižené dítě v rodine , SPN Praha 1987.

Mašura, S.: OTO-RINO-LARYNGOLÓGIA. FF UK Bratislava, 1970.

Mašura, S.: Pedagogická audiológia. UK Bratislava, 1983.

Mašura, S.: Úvod do audiológie a audiometrie. FF UK Bratislava, 1972.

Matějček, Z.. : Rodiče a deti, Avicenum 1989.

Matějček, Z. : Co děti nejvíc potřebují, Portál 1994. Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Jinočany 1995.

Mercedes Indri de Carli.: Nechce se mi učit ( jak řešit problémy s učením ) , Portál 1995.

Mikla, A. a kol.: Orálna reč a vzdelávanie nepočujúcich. SPN Bratislava, 1989.

Mikulajová - Ďujčíková: Tréning fonematického uvedomovania .Bratislava, Dialóg 2001.

Mikulajová , M. - Rafajdusová, I.: Vývinová dysfázia - špecificky narušený vývin reči. Bratislava 1993 N

émeth, O.: Slabozrakosť ako pedagogický problém. Sapientia Bratislava 1999.

Novosad, L.: Základy speciálního poradenství, Portál 2000.

O Dell, N.E. - Cook, P. A.: Neposedné dítě – Jak pomoci hyperaktívním dětem,Grada Publishing 2000.

Paclt, I.- Florián, J.: Psychofarmakoterapie detského a dorastového veku, Grada publishing, 1998.

Pausewangová, E.: 130 didaktických hier, Praha 1991.

Pausewangová, E.: 100 her k rozvoji tvořivosti v predškolním a mladším školním věku, Praha portál 1992.

Pausewangová, E.: 150 her k utváření osobnosti, Praha Portál 1993

Pogády,J.- Nociar, A.- Mečíř, J. - Janotová, D.: Detská kresba v diagnostike a liečbe, SAP Bratislava 1993

Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Portal, Praha.

Pokorná , V.: Poruchy chování u detí a jejich náprava. Karolinum, Praha, 1993

Pokorná, V.: Rozvoj vnímania a poznávania 1, 2. Portál, Praha.

Pokorná, V.: Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Portál, Praha. Preiss, M. a kol. : Klinická neuropsychologie. Grada Publishing Praha 1998.

Prokopová, J.- Schweizerová, CH.: Neklidné dítě. Portál, Praha 1994.

Riefová, F.: Nesoustředěné dítě ve škole

Rovný, M. - Kabáčová, B. - Granec, K.: Pohybové hry detí predškolského veku. SPN Bratislava 1988.

Sasín, J. : Socializace detí s epilepsií. SPN Praha 1975.

Selikowitz, M. : Dyslexie a jiné poruchy učení, Grada Publishing, Praha 2000.

Serfontein, G.: Potíže dětí s učením a chováním, Portal Praha 1999.

Sindelarová, B.: Předcházíme poruchám učení. Soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Portál, Praha 1996.

Sovák, M. a kol. autorov: Defektologický slovník. SPN Praha, 1984. 2. vydanie

Sovák, M.: Logopedie. SPN Praha, 1978.

Strassmeier, W. : 260 cvičení pre deti raného veku. Praha , Portál 1996.

Stoppardová, M.: Otestujte svoje dieťa. Martin, Neografia 1992

Svetlíková, I. - Fülöpová, E., Alberty, L. : Kniha hier, Educatio 1998.

Šašinka, M.- Nyulassi, Š.- Badalík, L.: Vademecum Medici , Osveta Martin 2003.

Šebek, M.: Neklidné děti a jejich výchova . SPN, Praha 1990.

Šimková, Ľ. - Groma, M.: Kochleárny implantát v rehabilitácii nepočujúcich. In: EFETA - otvor sa. 3/96. Osveta, Martin 1996.

Švarcová, I. - Mentálna retardace, Praha portál 2000.

Šurina, I.: Biológia sluchového defektu ( Patobiológia dorastu ). PdF UK Trnava, 1984.

Tarkowski, Z.: Ranná detská zajakavosť, Bratislava 1994.

Train, A.: Specifické poruchy chování a pozornosti. Portál, Praha, 1997. Trash, A.: Hydroterapia, Advent orion 1995.

Trojan, S.- Druga, R.- Pfeiffer, J.- Votava, J.: Fyziológie a léčebná rehabilitace motoriky človeka, Avicenum 2001 Uherík, A.: Hluchota reč poznanie. Osveta Martin, 1990.

Vašek, Š.: Špeciálnopedagogická diagnostika SNP Bratislava, 1992

Vašek, Š. a kol.: Špeciálna pedagogika. Terminologický a výkladový slovník. SPN Bratislava, 1994.

Vašek, Š.: Špeciálna pedagogika, Bratislava, Sapientia , 1996 .

Vašek, Š. - Vančová, A. - Hatoš, G. a kol.: Pedagogika viacnásobne postihnutých, Bratislava, Sapientia 1999.

Veselý, Ľ.: Choroby oka, Bratislava, Osveta 1980.

Vojta, V. - Annegret Peters.: Vojtúv princíp, Praha 1994.

Zelina, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa, Bratislava 1996 Zelinková, O.: Poruchy učení, Portál, Praha 1994