Choď na obsah Choď na menu
 


Obrázok Poruchy správania, ktoré môžu byť pridružené k poruchám pozornosti, alebo sa môžu mylne javiť ako poruchy pozornosti

 

Porucha správania je charakterizovaná asociálnym, delikventským alebo agresívnym vzorcom správania. Môže sa prejaviť už v rannom detstve agresivitou, klamaním, krádežami, opakovaným porušovaním pravidiel, ktoré majú tendenciu pretrvať do dospelosti.

Emočné poruchy sú sprevádzané kolísaním emočných ladení, pretrvávajúcou zlou náladou, negatívnym pohľadom na svet, poruchou spánku a chuti k jedlu, ťažkosti s myslením a koncentráciou, úzkosť niekedy aj myšlienky na samovraždu, vyhýbane sa spoločnosti, nízkou toleranciou záťaže.

Úzkostné poruchy sa prejavujú strachom, úzkosťou napríklad z odlúčenia, z neznámych ľudí, z nových miest, zo záťažových situácií atď.

Obsedantno-kompulzívne poruchy – OCD sa prejavujú nutkavou potrebou urobiť nejakú činnosť, vykonať rituál alebo sa zoberať nejakou predstavou. Čím viac sa postihnutý bráni naplniť tieto potreby, tým sa nutkanie až neznesiteľne zväčšuje.

Tourettov syndróm sa vyznačuje opakovanými zášklbmi tela. Tieto motorické tiky môžu byť sprevádzané s vyrážanými zvukmi, vokálnymi tikmi. Potláčanie zvyšuje napätie. Tieto obtiaže sa prejavujú okolo ôsmeho roku a niekedy pretrvávajú do dospelosti.

Autizmus,

Aspergerov syndróm.

Psychotické poruchy spôsobujú stratu kontaktu so skutočnosťou. Postihnutí počujú vo svojej hlave hlasy, trpia halucináciami, ktoré považujú za skutočné.

Porucha opozičného vzdoru – ODD, oppositional Defiant Disorders, sú sprevádzané častými výbuchmi, nadmernou hádavosťou s dospelými, opakovaným odmietaním plniť požiadavky dospelých, obviňovanie druhých z vlastných previnení, urážlivosťou, častým rozhnevaním sa, úmyselným obťažovaním druhých, zlomyseľnosťou, pomstychtivosťou, stratou schopnosti prispôsobiť sa.

Agresivita sa prejavuje nedostatkom sebaovládania, neznášanlivosťou, antisociálnym správaním ako bitky a krádeže.

Poruchy príchylnosti sú spôsobené opakovaným alebo dlhodobým odlúčením od rodičov alebo problémovým vzťahom s rodičmi. Táto porucha sa prejavuje napríklad zlým sebaovládaním, krátkodobým udržaním pozornosti.

Špecifické vývinové poruchy učenia bývajú sprevádzané s ADHD a ADD a naopak poruchy pozornosti môžu sekundárne navodiť poruchy v učení.

Somatické ochorenia sú prezentované poruchou sluchu a zraku, záchvatmi, následkami poranenia hlavy, nesprávnou výživou, nedostatkom spánku. Tieto ochorenia môžu mať za následok poruchy správania. Narušením vývinu dieťaťa vyššie uvedenými poruchami správania môže dôjsť k sekundárnej poruche pozornosti, ktorá sa môže javiť ako ADHD, ADD.

Nadanie môže byť sprevádzané prejavmi podobnými prejavom špecifických vývinových porúch správania ale aj iných porúch správania. Objavujú sa napr.:

  • hyperaktivita,

• odmietanie autority,

• neprispôsobivosť v komunite rovesníkov,

• sociálna plachosť,

• individualizmus,

• zvýšená senzitivita.

Nadanie zasahuje celú osobnosť jedinca. Vývin je charakterizovaný asynchrónnosťou a vyžaduje si adekvátne poznanie a s tým súvisiace špeciálne pedagogicko-psychologické prístupy. Ak sa k nadaniu pridruží porucha správania jedinec akoby bol s dvoma diagnózami. Ide o zložité zlúčenie, v ktorom sa porucha správania a nadanie navzájom ovplyvňujú a vytvárajú jedinečný vzorec osobnosti dieťaťa s potrebou individuálneho prístupu pri výchove a vzdelávaní.