Choď na obsah Choď na menu
 


Obrázok Milí rodičia!

Dieťa má v sebe prirodzenú túžbu po poznaní. Už od narodenia spoznáva zvuky, farby, tváre svojich najbližších a reaguje na ne s úsmevom. Neskôr sa raduje z prvých krokov, ktoré ho vedú do škôlky a do školy. Teší sa na pani učiteľku a nových kamarátov. Nevie sa dočkať, kedy spozná nové písmenká, číslice, kedy už bude vedieť čítať, písať a počítať ako jeho starší súrodenci alebo kamaráti. Postupne sa úsmev z tváričiek niektorých detí začne vytrácať. Pomaličky a nebadane. S každým novým písmenkom viac a viac. Postupne sa začne vytrácať aj túžba po poznaní nového. Veď ako spoznať nové písmenko alebo číslicu, keď je s nimi potrebné zvádzať „nekonečný boj!“.

Ak deťom v tejto situácii nepomôžeme, tak samé ju zvládnu len veľmi ťažko. Ak výsledky Vášho dieťaťa v škole nezodpovedajú spoločne vynaloženej námahe aj keď sa každodenne s dieťaťom pripravujete na vyučovanie a ak máte pocit, že sa niečo deje, je vhodné osloviť triedneho učiteľa alebo školského špeciálneho pedagóga a dohodnúť sa na spoločnom postupe. Tí Vás nasmerujú na odbornú pomoc do poradenského zariadenia, kde zdiagnostikujú Vaše dieťa, určia jeho silné a slabé stránky, stanovia diagnózu (pomenujú problém), navrhnú optimálne postupy, adekvátnu terapiu a reedukáciu. Je možné, že výsledkom diagnostického procesu bude záver, že vaše dieťa je jedným z tých, ktoré má špecifickú vývinovú poruchu učenia.

Špecifické vývinové poruchy učenia:

1. vývinová porucha čítania – dyslexia,

2. vývinové poruchy písania - dysgrafia,

3. vývinová porucha pravopisu – dysortografia,

4. vývinová porucha počítania – dyskalkúlia...

 

Dyslexia je porucha, ktorá postihuje schopnosti čítania. Dieťa lúšti písmená a hláskuje, nadmerne dlho slabikuje, domýšľa si slová. Dyslektik môže zvládnuť čítanie, prevádza tvar slova na zvukovú podobu ale nie je schopný pochopiť obsah čítaného textu. Najčastejšími chybami je zámena písmen, ktoré sú tvarovo, alebo zvukovo podobné.

Typické znaky u detí s dyslexiou:

 • ťažkosti v poznávaní jednotlivých písmen , zámena písmena za iné, tvarovo, prípadne zvukovo podobné (napríklad: b-d-p; a-e; m-n; k-h; k-b; p-j; š-s; č-c a podobne),
 • ťažkosti v spájaní hlások do slabík, ťažkosti v spájaní slabík do slov,
 •  ťažkosti v čítaní slov, v ktorých sa vyskytuje skupina hlások (napríklad: stôl, tráva, plný, obdobie, hmla a podobne),
 • deformovanie slov, prípadne vsúvanie hlások do slov, ktoré sa tam nevyskytujú,  problémy v dodržiavaní interpunkčných znamienok - nerešpektovanie čiarok, bodiek, otáznikov, nerozlišovanie dĺžky hlások v slove,
 •  po prečítaní textu často neschopnosť reprodukovať a povedať vlastnými slovami obsah prečítaného,
 • porucha krátkodobej pamäti prejavujúca sa najmä pri zapamätávaní si informácií vnímaných sluchom.

Dysgrafia - dieťa s dysgarfiou má poruchy v grafickom, písomnom prejave a pri osvojovaní si tvarov písma, ich napodobňovaní a zapamätávaní. Často sa vyskytuje u detí v kombinácii s dyslexiou a dysortografiou. Písmo dysgrafika je nezrelé a nečitateľné.

Typické znaky u detí s dysgrafiou:

 • dieťa si len ťažko pamätá tvary písmen, s problémami ich napodobňuje,
 • písmo je príliš veľké, malé, často obtiažne čitateľné,
 • problematické napodobňovanie písmen a pomalé vybavovanie tvarov písmen pretrváva aj do vyšších ročníkov,
 • žiak často škrtá, prepisuje písmená,
 •  písomný prejav je neupravený,
 • neúmerne pomalé tempo písania,
 • celé písanie vyžaduje neúmerne veľa energie a času,
 •  žiak nedokáže dodržať liniatúru,
 •  kŕčovité držanie písacích potrieb,
 •  možné ťažkosti s hrubou a jemnou motorikou.

Dysortografia - porucha pravopisu, ktorá sa prejavuje neschopnosťou dieťaťa uplatňovať naučené gramatické pravidlá. Porucha sa netýka celej gramatiky, ale špeciálnych dysortografických javov.

Typické znaky u detí s dysortografiou:

 •  zámena krátkych dlhých samohlások,
 •  vynechávanie, pridávanie a zamieňanie písmen, slov, slabík (dy-di, ty-ti, ny-ni) a hlások,
 •  rozlišovanie sykaviek (s,c,z,š,č,ž),
 •  nezmyselné delenie slov,
 •   nedodržiavanie diakritiky (bodky, čiarky, dĺžne),
 •   nesprávne umiestňovanie diakritiky,
 •   nezvládnutie hraníc písma (spájanie slov –predložky so slovami, nerozlišovanie začiatku a konca vety),
 •  poruchy sluchového vnímania alebo rozlišovania,
 •  chýba určitý „cit“ pre jazyk,
 •   problém prakticky uplatniť naučené pravidlá a poučky,
 •  pomalšie pracovné tempo.

Dyskalkúlia je porucha v oblasti matematických schopností. Má problém s chápaním základných matematických súvislostí, pojmov, úkonov (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie) a s abstraktným matematickým myslením.

Typické znaky u detí s dyskalkúliou:

 •  nepochopenie pojmu číslo,
 • neschopnosť pamätať si, čítať a písať čísla,
 •  nedostatočná predstavivosť číselného radu, neschopnosť v ňom pokračovať,
 •  neschopnosť pamätať si vzorce a pravidlá a uplatňovať ich pri riešení úloh,
 •  problém s prechodom cez desiatku,
 •  zamieňanie podobných čísel a zamieňanie poradia čísiel,
 •  nezvládanie spájania čísel,
 • problém s čítaním čísla, pokiaľ sa v strede nachádza nula,
 •  zamieňanie matematických operácií a pojmov (väčší – menší, viac – menej, a pod.),
 •  počítanie čísel po jednom,
 •  problém s triedením prvkov podľa tvaru, veľkosti a pod.,
 •  problém s rozlišovaním geometrických tvarov,
 •  problémy s rysovaním.

Pre Vaše dieťa je dôležité aby ste začali spolupracovať so školou a snažili sa o jeho úspešné napredovanie, pretože škola sa bude snažiť vytvárať primerané podmienky s rešpektovaním individuality Vášho dieťaťa.

Vaše dieťa sa vo vyučovacom procese stáva žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vyžaduje individuálny prístup, zmenu (modifikáciu) foriem, rozsahu a v závažných prípadoch aj obsah vzdelávania. Potom podľa druhu a stupňa postihnutia (jej charakter určuje špeciálno-pedagogické vyšetrenie) zabezpečuje škola starostlivosť – výchovu a vzdelávanie - aj formou školskej integrácie, teda začlenením žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vytvorením podmienok prostredníctvom individuálneho výchovno - vzdelávacieho programu.

 

Ako zvládnuť dyslexiu

Vaše dieťa má poruchu čítania, oznámili mi nedávno. A čo teraz? Pýtala som sa. Nič, proste ho integrujeme, a budeme s ním postupovať podľa individuálneho plánu. Ja som však chcela vedieť viac.

Ako sa dá deťom s poruchou čítania pomôcť? Čo s nimi robiť a čo naopak radšej nie?

Dyslexia alebo porucha čítania ľudovo povedané znamená, že dieťa si nevie správne priradiť tvary písmen k zvukovej podobe slova. Vidí písmeno, ale nevie ho „povedať“, nevie si spomenúť, ktoré to je. Často si zamieňa zvukovo i obrazovo podobné písmená (b, d, p, t).

Má problémy rozdeľovať slová na slabiky a hlásky, alebo určiť prvé a posledné písmeno v slove. Mnohé písmená často píše obrátene. Je tiež veľmi pravdepodobné, že ak má vaše dieťa dyslexiu, má problémy aj s rečou – nevie dobre vysloviť niektoré slová, prípadne hlásky. Môže mať aj problémy s pamäťou, má problém napríklad sa naučiť násobilku.

Deti s dyslexiou majú normálne IQ, niekedy dokonca ešte vyššie ako zdravé deti, ale tým, že sa nevedia naučiť čítať, vyzerajú ako „hlúpe“. Kým ostatné deti už súvisle čítajú celé texty, im robí problémy vyhláskovať jedno slovo. Kým ostatné sa predháňajú v tom, kto si skôr urobí úlohu, dyslektikovi robí problémy napísať ju, lebo má problém vôbec rozlúšiť zadanie. Môže mu robiť problémy aj matematika, lebo nevie „prečítať“ príklad. Nevie sa dobre učiť z kníh, lebo čítanie učebného textu je pre neho tak náročné, ako keby ste vy chceli čítať s okuliarmi, ktoré vám rozmazávajú text.

Čítanie je pritom pre dieťa a jeho ďalšie učenie veľmi dôležité - je to najdôležitejší kanál, ktorým sa dostáva k vedomostiam. Ak ho má „zanesený“, nevie sa k vedomostiam dostať a v škole neprospieva. Príčiny, ktoré vyvolávajú dyslexiu, nie sú ešte príliš známe, ide však pravdepodobne o poruchu vo vývoji mozgu. Poruchu čítania nie je možné odstrániť, je však možné jej príznaky

Prispôsobovanie domácich úloh

 • Vysvetlite rodičom všetko, čo považujete za potrebné v súvislosti s domácimi úlohami.
 • Špecifikujte modifikácie, ktoré budú v domácich úlohách.
 • Používajte zápisník domácich úloh ako prostriedok na sprostredkovanie inštrukcií a časového plánu.
 • Určite čas, ktorý má žiak stráviť nad domácimi úlohami.
 • Zabezpečte súbor textov či materiálov, ktoré možno použiť doma ako prehľad /kontrolu.
 • Znížte množstvo domácich úloh.
 • Dovoľte žiakom napísať domácu úlohu na stroji alebo nadiktovať ju niekomu inému.
 • Dajte žiakom začať domácu úlohu už v škole.
 • Zadajte domácu úlohu vyžadujúcu také zručnosti, ktoré už žiaci majú.

 

Prispôsobenie úloh na čítanie & písanie        

 • Príbehy ponúkajte aj na magnetofónovej nahrávke.
 • Overte si úlohy na čítanie s malou skupinou alebo s dôveryhodným rovesníkom.
 • Dovoľte žiakom pracovať pri čítaní vo dvojiciach.
 • Uvedomujte si význam porozumenia počúvaním.
 • Požiadajte rodičov o precvičovania čítania doma.
 • Zjednodušujte písomné inštrukcie tak, že obmedzíte počet slov a očíslujete kroky.
 • Vyzdvihujte úlohu čítania materiálov a učebníc.
 • Zredukujte dĺžku a/alebo zložitosť písomných zadaní.
 • Pridajte čas na písanie.
 • Netrestajte za gramatické chyby a krasopis.
 • Ukážte deťom príklad poznámok z triedy detí rovnakého veku.
 • Vyznačujte v práci to, čo je správne, nie nesprávne.
 • Hodnoťte aj čiastočne splnené úlohy.
 • Dovoľte žiakom diktovať odpovede rovesníkom, do magnetofónu, rodičom.
 • Pri plnení písomného zadania nechajte žiakov pracovať v o dvojiciach.
 • Používajte kooperatívne skupinové činnosti, pri ktorých je vopred určená zodpovednosť  jednotlivých členov ohľadne čítania a/alebo písania.