Choď na obsah Choď na menu
 


 

ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ

 

Obrázok

Je to dosiahnutie takého stupňa vývoja, ktorý umožňuje dieťaťu úspešne si osvojovať školské vedomosti a zručnosti .

 

TELESNÁ ZRELOSŤ - nemusí byť v súlade so psychickou a sociálnou zrelosťou - posudzuje ju pediater:

 •   dieťa má byť dostatočne telesne vyspelé (výška okolo 110-120 cm, váha asi 22 kg) a zdravé
 • má primerane rozvinuté kosti a svalstvo
 • má optimálny fyzický vek (u nás je to 6 rokov)

 

PSYCHICKÁ ZRELOSŤ

Zahŕňa:

- pracovnú

- sociálnu

- emocionálno-vôľovú

- rozumovú pripravenosť

 

PRACOVNÁ VYSPELOSŤ

 • dieťa má rozlíšiť hru od povinnosti úlohy sa snaží splniť a dokončiť,
 • je vytrvalé v práci
 • podriadi sa rytmu vyučovacích hodín
 • má primerané psychomotorické tempo

 

SOCIÁLNA VYSPELOSŤ

 • teší sa do školy, má záujem o školské aktivity
 • je schopné začleniť sa do kolektívu
 • nie je agresívne, vie spolupracovať
 • zvláda príkazy a zákazy, rešpektuje pravidlá
 • správne sa orientuje v jednoduchých sociálnych situáciách
 • váži si prácu iných

 

EMOCIONÁLNO-VÔĽOVÁ VYSPELOSŤ

 • je emocionálne stabilné, odolné voči frustrácii, schopné prijať neúspech
 • je schopné odložiť bezprostredné splnenie želaní
 •  vie vydržať bez mamy
 • vie sa ovládať, vydrží 30 min. sedieť, dávať pozor, nerozprávať sa
 • nerobí mu väčšie ťažkosti vystupovať pred druhými
 • má stálejšie záujmy
 • má pozitívny vzťah k povinnostiam

 

ROZUMOVÁ VYSPELOSŤ

Zahŕňa úroveň: - vnímania - myslenia - pamäte - pozornosti - reči - motoriky - kresby

VNÍMANIE

 • je členené – dieťa dokáže celok rozložiť na časti a naopak
 • lepšie postihuje detaily
 • zrkadlové tvary nevníma ako rovnaké
 • sluchom rozlišuje základné zvuky MYSLENIE
 •  konkrétne – využíva pri zaobchádzaní s názorným materiálom (množstvom, poradím, následnosťou) na základe skúseností zovšeobecňuje
 •   analytické – využíva v orientácii vo svete okolo, v kresbách a dejoch, lepšie postihuje podobnosti a rozdiely, chápe vzťahy a súvislosti PAMÄŤ
 • je stále viac mechanická ako logická
 •  už je trvalejšia a zámernejšia
 • dieťa vie narábať s číslami do 10, má osvojené predmatematické predstavy (rozumie pojmom prvý, posledný, väčší, menší, hore, dole, hneď pred, hneď za ...)

POZORNOSŤ

 • ustaľuje sa, predlžuje sa dĺžka trvania koncentrácie pozornosti na zhruba 15-20 minút

REČ

 •  má čistú výslovnosť, vyjadruje sa spisovne
 • pozná nejaké riekanky, pesničky, básničky
 • rozpráva obsah krátkej rozprávky a rozumie jej obsahu
 • vysloví krátke slovo samostatne po hláskach
 • používa správne pomenovania
 • používa vety a súvetia na opis zážitkov

MOTORIKA

 • zvláda cielenú pohybovú aktivitu, vykonáva menej bezúčelných pohybov
 • ovláda svoje motorické správanie, kontroluje sa, kľudne sedí
 • kreslí tak, že línie sú presné a neroztrasené
 • vystrihne jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

KRESBA

 • je schopné obkresliť jednoduchú predlohu
 • nakreslí postavu so všetkými základnými znakmi
 • jeho kresba vernejšie odráža skutočnosť

 

Dôvody vyšetrenia školskej zrelosti

K najčastejším dôvodom na predškolské psychologické vyšetrenie patrí:

 •  podozrenie na poruchu pozornosti a hyperaktivita
 •  ťažená adaptácia na cudzie prostredie a cudzích ľudí, výrazná citová pripútanosť (zväčša k matke), nesamostatnosť, hravosť
 • hraničný dátum narodenia (jún, júl, august)
 • mimoriadne nadané deti narodené v septembri, októbri, novembri a decembri, ktorým „zle vychádzajú roky“ a hrozí im automatický odklad o 1 rok
 • rozumové schopnosti na dolnej hranici normy alebo mentálna retardácia, kde je potrebné rozhodnúť, či dieťa ostane v MŠ, pôjde do nultého ročníka ZŠ alebo do špeciálnej ZŠ
 • zdravotné a iné problémy, ako sú poruchy vývinu reči, slabozrakosť, nedoslýchavosť, nízky vzrast, vrodené vývinové chyby, nevyhranená lateralita (pravo-ľavorukosť), deti predčasne narodené alebo s nízkou pôrodnou hmotnosťou
 • snaha rodičov pomocou vyšetrenia objektívne zhodnotiť danosti dieťaťa (v čom vyniká, v čom je slabšie) a pripraviť ho na vstup do školy
 • požiadavka niektorých, najmä súkromných, špeciálnych a jazykových ZŠ, aby dieťa takéto vyšetrenie absolvovalo.